ARTIKEL 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 In de onderhavige Bezoekersvoorwaarden wordt verstaan onder:

(i) AFW of Evenement: het halfjaarlijkse evenement onder de noemer Amsterdam Fashion Week dat via runway shows, presentaties en events de Nederlandse mode viert;

(ii) Bezoeker: degene die het Evenement bezoekt en een Ticket voor het Evenement heeft verkregen;

(iii) Locatie: locatie waar AFW plaats vindt:

(iv) Organisator: Amsterdam Fashion Week B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (1016 EE) Amsterdam aan de Keizersgracht 321, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 70034389;

(v) Ticket: het toegangsbewijs tot het Evenement;

(vi) Voorwaarden: onderhavige bezoekersvoorwaarden;

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Organisator en Bezoeker. Tenzij anders bepaald kunnen derden aan deze Voorwaarden geen rechten ontlenen. In zaken waarin deze Voorwaarden niet voorzien, beslist Organisator.

 

ARTIKEL 2. DATA, DUUR EN RECHT OP ANNULERING

2.1 Organisator stelt de Locatie, de eventuele prijs van de Tickets en de data waarop Bezoeker het Evenement kan bezoeken per editie van het Evenement nader vast.

2.2 Indien naar het oordeel van Organisator bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen dan wel in geval van overmacht, kan Organisator de vastgestelde data en/of de Locatie wijzigen, dan wel besluiten het Evenement geen doorgang te doen vinden. Indien het Evenement wordt verschoven naar een andere datum blijft het Ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden.

2.3 In geen geval heeft Bezoeker jegens Organisator enig recht op enigerlei schadevergoeding in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.

2.4 Alle informatie over het Evenement die door Organisator aan Bezoeker wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen verstrekt.

2.5 Speciale wensen, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten aanzien van plaatsen geschikt voor rolstoelen en/of de begeleiding door SOHO-honden, dienen uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het Evenement aan Organisator kenbaar te worden gemaakt. De mogelijkheid om deze wensen te realiseren is onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid voor rolstoelen geschikte plaatsen en de mogelijkheden van de Locatie.

 

ARTIKEL 3. TICKETS

3.1 Tickets worden door AFW en partners van AFW aan Bezoekers ter beschikking gesteld;

3.2 Een Ticket kan bestaan uit een door of vanwege Organisator verstrekt document of een door of vanwege Organisator verstrekte QR code. De QR code is een unieke code. Het Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

3.3 De Tickets zijn en blijven eigendom van Organisator. Het Ticket geeft de houder er van recht op bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van dit Ticket ook de rechthebbende daarop (Bezoeker) is. Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige Tickets nadere controle te verrichten. Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Organisator verstrekte Ticket. Vanaf het moment dat het Ticket aan Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op hem/haar het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

3.4 Het Ticket dat bestaat uit een QR code wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan Bezoeker verstrekt. Organisator dient ervoor zorg te dragen dat dit Ticket via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Organisator kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte Ticket noch de ontvangst van het Ticket garanderen.

3.5 Bezoeker is gehouden om het Ticket voor het Evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, tenzij Partijen daar afspraken over hebben gemaakt, bijvoorbeeld ten behoeve van een actie waarbij Tickets worden weggegeven.

 

ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID EN GEBRUIK GARDEROBE

4.1 Organisator is niet aansprakelijk voor (i) schade, direct of indirect geleden door Bezoeker, (ii) gevolgschade, (iii) letselschade en (iv) schade door diefstal of verlies, vernieling of welke oorzaak dan ook tenzij hen ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van Organisator komt.

4.2 Indien in rechte wordt vastgesteld dat Organisator aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, dan is deze beperkt tot de daadwerkelijk door Bezoeker geleden, en door de verzekering van Organisator uitbetaalde directe schade. Indien geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Organisator beperkt tot maximaal € 1000,=.

4.3 Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Organisator gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van Organisator, tekortschieten van door Organisator ingeschakelde sprekers dan wel andere toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid, productieverbod, slecht weer, brand en explosie.

4.4 Organisator is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen in de ruimste zin des woords van Bezoeker. Het betreden van de Locatie, het achterlaten van goederen van Bezoeker in de garderobe en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door Bezoeker voor eigen risico, in die zin dat Organisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijvoorbeeld schade aan het gehoor of diefstal van goederen.

4.5 Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van Bezoeker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen AFW dan wel de locatiehouder en Bezoeker die gebruik maakt van de garderobe.

4.6 Per in bewaring gegeven item wordt aan Bezoeker één ontvangstbewijs vertrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobemedewerker. Ditzelfde geldt voor het tijdelijk teruggeven van items. Bij verlies van het ontvangstbewijs zal AFW dan wel locatiehouder zich, na afloop van de avond of het einde van het Evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is AFW op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

4.7 Uiteraard zal AFW en de locatiehouder zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven. AFW dan wel locatiehouder kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde (onbeschadigd) zullen worden geretourneerd.

 

ARTIKEL 5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN BEELD- EN FILMOPNAMEN

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Evenement, de naam, de (beeld)merken en de eventuele tekst en (reclame)muziek van het Evenement berusten bij Organisator. Het is Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator.

5.2 Bezoeker is zich ervan bewust en stemt ermee in dat Organisator, beeld en/of geluidsopnamen zal (laten) maken, waaronder mogelijk van Bezoeker zelf, en dat Organisator deze opnamen openbaar kan (laten) maken en/of anderszins zal (laten) gebruiken, waaronder begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot het publiceren op de door Organisator geëxploiteerde website en/of enige andere publicatie op welk medium dan ook in het kader van promotiedoeleinden van Organisator, het Evenement en/of derden (zoals partners, adverteerders of sponsors van Organisator en het Evenement).

 

ARTIKEL 6. GEDRAGSREGELS

6.1 Bezoeker wordt geacht zich tijdens het Evenement met respect op te stellen jegens andere bezoekers, exploitanten en Organisator. Organisator is niet aansprakelijk voor het handelen van Bezoeker. Bij wangedrag, is Organisator bevoegd om Bezoeker per direct uit te sluiten van het Evenement en heeft Organisator het recht om eventuele schade op hem/haar te verhalen.

6.2 Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Organisator, de Locatie, de brandweer en andere bevoegden.

 

ARTIKEL 7. PRIVACY

7.1 AFW respecteert de privacy van Bezoekers. Persoonlijke gegevens van Bezoekers die aan AFW bekend

zijn gemaakt in verband met de eventuele verkoop van de Tickets, worden door Organisator dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Organisator houdt zich aan de Telecommunicatiewet, de Algemene Verordening Gegevens bescherming en andere toepasselijke privacy-gerelateerde wet- en regelgeving.

7.2 Voor meer informatie over hoe AFW omgaat met persoonsgegevens, zie https://amsterdamfashionweek.nl/privacy-policy/

 

ARTIKEL 8. AANVULLENDE BEPALINGEN

8.1 Aanvullingen of wijzigingen van deze Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

8.2 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van de Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

© 2018 Amsterdam Fashion Week, 31 augustus 2018.