Cookie- en Privacyverklaring

Dit is de Cookie- en Privacyverklaring van Amsterdam Fashion Week B.V. (hierna “Amsterdam Fashion Week” of “AFW”) voor de website www.amsterdamfashionweek.nl. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens AFW van jou verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren en wat jouw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering en met welke partijen wij gegevens delen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Amsterdam Fashion Week B.V., Keizersgracht 321, 1016 EE Amsterdam. De gegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

 

Verwerkte persoonsgegevens

Wanneer je je registreert, aanmeldt voor de nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Amsterdam Fashion Week of anderszins gebruik maakt van de diensten van AFW, worden de door jouw verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van AFW.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Amsterdam Fashion Week, kan AFW aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende jouw gebruik van de diensten van AFW. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals surfgedrag en het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van jouw apparatuur of afgeleid van jouw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt;
 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over jou ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een Sociale Media site als je verbinding maakt met onze diensten via een zodanige Sociale Media site.

 

Gegevensverstrekking aan derden

 • Jouw gegevens worden zonder jouw toestemming niet verstrekt aan derden, behoudens het navolgende. Jouw gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden verstrekt aan partijen die door Amsterdam Fashion Week worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door jou besteld product). In een dergelijk geval worden jouw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat AFW op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. AFW zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan AFW jouw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van jouw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen. In dergelijke gevallen zal AFW jouw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met jouw belangen.

 

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

AFW verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • je op de hoogte te houden van de producten en diensten van AFW;
 • je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van AFW of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;

De grondslag voor de verwerking van jouw gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van Amsterdam Fashion Week, bestaande uit het belang om met jouw te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten). Wanneer er nooit een betaalde klantrelatie is geweest tussen jou en AFW, stuurt AFW enkel commerciële berichten wanneer je hiervoor toestemming hebt verleend.

 • het inloggen via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;

De grondslag voor de verwerking van jouw gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleen je door in te loggen op de website of apps van AFW met je social media-account.

 • je gerichte advertenties te tonen (door het verkopen van beschikbare advertentieruimte aan derden); zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan AFW op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat je daarvoor interesse hebt. AFW kan jouw persoonsgegevens gebruiken om een profiel samen te stellen aan de hand waarvan AFW probeert jouw interesses in te schatten. Advertenties die door AFW (dan wel door derden) worden aangeboden, kunnen worden afgestemd op jouw profiel;

De grondslag voor de verwerking van jouw gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geef je door middel van het accepteren van de cookieverklaring van een website of app van AFW.

 • te voldoen aan de op AFW van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De grondslag voor de verwerking van jouw gegevens voor bovenstaande doeleinde is het voldoen aan een wettelijke verplichting van AFW.

 

Externe dienstverleners en andere sites

Indien je via een digitale dienst van Amsterdam Fashion Week terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacy verklaring van deze derde te raadplegen. Voor digitale diensten van AFW waartoe je toegang kan krijgen via Social Media diensten van derde partijen, geldt dat AFW de in dat kader door jou gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Cookie- en Privacyverklaring.

 

Beveiliging gegevens

Amsterdam Fashion Week respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van AFW. Deze data is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van AFW, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. AFW spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen.

AFW is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan AFW.

 

Bewaartermijn

AFW verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij een bezoek aan de website op jouw computer geplaatst worden. Wij gebruiken third party analytics cookies voor statistische doeleinden en om de functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Behalve het gebruik van third party analytics, is het mogelijk dat Social Media waarnaar wij op onze website verwijzen, ook cookies plaatsen. Deze cookies zorgen ervoor dat er via onze website gebruik kan worden gemaakt van Social Media-functionaliteiten. Wij attenderen je erop dat via deze cookies door de desbetreffende Social Media informatie verzameld kan worden welke zij voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

Het platform Amsterdamfashionweek.nl maakt gebruik van cookies. Deze cookies onderscheiden we in de categorieën functionele, analytische, advertentie en Social Media.

 

Doeleinden gebruik cookies AFW

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Functioneel: Cookies die ervoor zorgen dat deze website naar behoren functioneert.
 • Analytics: Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gecombineerd en geaggregeerd ten behoeve van statistische analyse.
 • Sociale Media: Cookies om de inhoud van onze website te delen via Social Media. Social Media netwerken doen aan profiling en tracking van bezoekers. Door deze cookies te accepteren kan je internetgedrag gemonitord worden door Social Media. Indien je ervoor kiest content van onze website te delen via Social Media dan zijn jouw persoonsgegevens mogelijk zichtbaar voor bezoekers van jouw persoonlijke pagina van het betreffende social medium. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van jouw persoonsgegevens via desbetreffende Social Media.
 • Advertentiecookies: Cookies waarmee advertenties kunnen worden afgestemd op jouw internetgedrag. Door deze cookies te accepteren kan je internetgedrag gemonitord worden door advertentienetwerken.

 

Andere websites

Mogelijk verwijst Amsterdam Fashion Week – onder meer via hyperlinks – op deze website naar websites van andere bedrijven/personen of Social Media. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van jouw persoonsgegevens via desbetreffende websites. Deze Cookie- en Privacyverklaring is niet van toepassing bij het gebruik van dergelijke websites.

 

Doeleinden gebruik cookies derden

Derde partijen presenteren in opdracht van ons advertenties op onze website. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op jouw computer. Ook hierbij geldt dat dit op onze website alleen gebeurt indien je daartoe toestemming hebt gegeven. Deze toestemming heeft alleen betrekking op onze website. Deze derde partijen treden op in de rol van bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, waarbij Amsterdam Fashion Week de verantwoordelijke is.

Adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze website eveneens cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het Cookie- en Privacyverklaring van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hierbij geldt dat met deze partijen contractueel is vastgelegd dat zij de gegevens verzamelt aan de hand van cookies geplaatst via onze website uitsluitend mogen gebruiken voor zover dat ten behoeve van de afgenomen dienst noodzakelijk is. Met andere woorden, adverteerders mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken om het aantal keer dat de advertentie is vertoond te meten, te meten of op de advertenties wordt geklikt en of je als gebruiker na het zien van de advertentie later op de website van adverteerder een bestelling plaatst (zodat adverteerder op basis daarvan een (extra) vergoeding verschuldigd is aan de partij die de advertentie in opdracht van adverteerder heeft geplaatst).

 

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op jouw computer kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Let op: indien je cookies weigert en/of verwijdert kun je niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert.

 

Rechten ten aanzien van gegevens

Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die AFW van jou verwerkt. Gebruikmaken van deze rechten kan via deze pagina.

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door AFW zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je tevens jouw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van jouw gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

 

Recht op gegevensoverdracht

Je kunt de gegevens die AFW met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van jouw overeenkomst met AFW geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

 

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun dit melden via info@amsterdamfashionweek.nl. Ook kun je jouw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van deze Cookie- en Privacyverklaring

Amsterdam Fashion Week behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Mocht je nog vragen of klachten hebben over deze Cookie- en Privacyverklaring, neem dan contact op met info@amsterdamfashionweek.nl.

Deze Cookie- en Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 november 2018